Hvornår og hvordan uddannelsestiden skal forlænges for en uddannelsespsykolog, der har været fraværende fra uddannelsen.

Disse typer fravær tæller med

Følgende typer fravær tæller med i opgørelsen:

  • sygdom, herunder barns 1. og 2. sygedag
  • alle typer barsel, herunder fædreorlov og forældreorlov. Dog ikke delvis tilbagevenden til arbejdet – se nedenfor under "delansættelser"
  • omsorgsdage
  • andre typer orlov, f.eks. orlov til forskning

Hvad betragtes ikke som fravær:

  • ferie
  • kurser

Forlængelse af uddannelsen

Hvornår skal uddannelsen forlænges pga fravær – 10%-reglen

Hvis en uddannelsespsykolog er fraværende mere end 10%, skal uddannelsen forlænges tilsvarende. Uddannelsen forlænges med de samlede fravær, og ikke kun med den del, der overstiger 10%. Fraværsreglen gælder for hvert delforløb i uddannelsen. Det betyder, at hvis der i uddannelsesplanen står, at uddannelsespsykologen skal være 6 måneder på et specifikt afsnit, så må psykologen højst være fraværende 10% fra denne del af uddannelsen – også selvom fraværet fra den samlede uddannelse ikke overstiger 10%. Det samme gælder fokuserede ophold af fx en måneds varighed, idet fravær på 3 arbejdsdage typisk vil betyde, at 10%-reglen bliver overskredet.

Hvordan udregnes forlængelsen

Fraværet opgøres i udgangspunkt som sammenhængende perioder (fx 4. januar til 7. marts 2019), og forlængelsen opgøres tilsvarende (dvs 2 måneder og 4 dage i dette eksempel). I denne udregning tages der ikke højde for weekender, helligdage, ferie mv. Ved meget korte fraværsperioder kan det dog være hensigtsmæssigt at opgøre fraværet og forlængelsen i arbejdsdage. Hvis fraværet er gjort op i arbejdsdage, skal forlængelsen også udregnes i arbejdsdage. Bemærk at ferie regnes som uddannelsestid, hvorfor en uddannelsespsykolog godt kan afholde ferie i forlængelsesperioden.

Hvem udregner forlængelsen

Det er i udgangspunkt ansættelsesstedet, der skal sikre, at uddannelsespsykologen har gennemført uddannelsen, som den er beskrevet i uddannelsesplanen – herunder attesterer, at psykologen har været ansat så længe, som der står i aftalen. Ved forlængelse af uddannelsen pga. fravær hjælper sekretariatet gerne med at udregne forlængelsen eller vurdere en sag om forlængelse, hvis psykologen eller ansættelsesstedet henvender sig om det. Sekretariatet hjælper også med at fastsætte en ny dato for overgang mellem delforløb og afslutning på uddannelsen.

I disse tilfælde skal ansættelsen altid forlænges

I visse tilfælde skal ansættelsen altid forlænges – uanset om fraværet overskrider 10% eller ej. Hvis en uddannelsespsykolog ansættes på deltid (herunder deltid pga delvis tilbagevenden til arbejdet efter barsel) skal ansættelsen altid forlænges tilsvarende – også selvom fraværet ikke overskrider 10% af uddannelsen/forløbet. Det gælder også ved anden orlov end barsel, fx forskningsorlov.